Primitive Type คืออะไร ?

Primitive Type คือ ชนิดของข้อมูลพื้นฐานที่บอกถึงตัวแปรเก็บค่าอะไรอยู่ เช่น เก็บตัวเลข ตัวอักษร ทศนิยม เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

ชนิดข้อมูล ค่าที่เก็บได้
boolean true, false
char เก็บตัวอักษร 16 bit
byte เก็บเลข 8 bit

-128 ถึง 127

short เก็บเลข 16 bit

-32768 ถึง 32767

int เก็บเลข 32 bit
long เก็บเลข 64 bit
float เก็บทศนิยม 32 bit
double เก็บทศนิยม 64 bit

 

จากตัวอย่างด้านบนสังเกตว่า Primitive Type ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น

สำหรับนักพัฒนาที่เจอ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ชื่อเหมือนกันตัวนั้นคือ Object ไม่ใช่ Primitive Type เช่น Integer, Float, Double

 

Object Type ต่างจาก Primitive Type อย่างไร ?

 

สำหรับ Primitive type มีไว้เพื่อนำค่าไปใช้งานต่อ แต่สำหรับ Object แล้วจะมีฟังชันก์ต่างๆให้เรียกใช้งานเช่น  Integer.ParseInt();

การใช้งานก็ขึ้นอยู่กับนักพัฒนา แต่จำไว้อย่างหนึ่งว่า Object นั้นใช้ Memory เยอะกว่า Primitive type

 

สรุป

บทความนี้ทำให้รู้ว่า Primitive Type คืออะไร

รวมทั้งแยกความแตกต่างระหว่าง Primitive Type และ Object Type ว่าต่างกันอย่างไร

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนานะครับ 😀